Om BlueStep Bank

Hvordan behandler BlueStep personopplysninger?

Vi kan behandle personopplysninger på bakgrunn av hjemmel i lov og konsesjon eller etter samtykke fra deg.

Ved godkjenning av vilkårene for behandling av personopplysninger og innsendelse av lånesøknaden eller kontaktskjemaet anses kredittkunden for å ha samtykket i at personopplysninger om kredittkunden (inklusive personnummer) kan bli behandlet i utlandet, også utenfor EØS-området. Kredittkunden samtykker også i at kredittgiver kan overlate personopplysninger (inklusive personnummer) til andre selskaper innenfor det konsern som kredittgiver tilhører, og til andre nærstående selskaper til kredittgiver. Formålet med dette er at personopplysninger skal kunne anvendes, sammenstilles og bearbeides for kredittgiverens administrasjon av kreditt, kredittvurdering og kredittopplysningsvirksomhet. Innenfor rammen av dette formål kan personopplysningene også overlates til kredittgiverens samarbeidspartnere i Sverige og i andre land, også utenfor EØS-området. Overleverte personopplysninger kan bli sammenstilt med tilsvarende opplysninger hos mottakeren.

Kredittkunden samtykker i at BlueStep kan bruke de innsendte kontaktopplysningene for utsendelse av markedsføring. Opplysningene vil ikke bli videresolgt til tredjepart.

For personer som har etablert kundeforhold i forbindelse med opprettelse av spareprodukter er samtykkeerklæringen en del av dokumentene som blir signert ved etableringen av kundeforholdet og opprettelse av kontoprodukter.

Rett til innsyn i registrerte opplysninger:

Dersom du er en registrert kunde av BlueStep, eller vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med en søknad om lån eller sparekonto, har du rett til innsyn i vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan skriftlig anmode om innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, hvordan vi lagrer disse opplysningene og hvilke sikkerhetstiltak vi har rundt bruken av disse opplysningene.

Innsyn i oppslagsrapport:

Du kan anmode om en oppslagsrapport som gir oversikt over antall elektroniske oppslag som BlueStep har foretatt i dine kontoer og øvrige kundeengasjement de siste tre måneder. Av hensyn til personvern til våre ansatte, får du ikke vite navnet på dem som har gjort oppslag.

Ønsker du innsyn i noe av det overnevnte kan du sende en skriftlig anmodning om dette til: BlueStep Finans AB (publ), Filial Oslo, Postboks 641 Sentrum, 0106 Oslo, alternativt kan du ringe oss på telefon 21 30 52 00 eller sende en epost til info@bluestep.no.

Vi vil deretter svare så snart som mulig, og senest 30 dager etter at vi har mottatt anmodningen din. Hvis særlige forhold gjør det umulig for oss å svare innen 30 dager, vil vi sende et foreløpig svar med en begrunnelse for forsinkelsen og informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar. Vi tar ikke betalt for å behandle din anmodning om innsyn.

Mistanke om uautorisert innsyn:

Du kan kontakte Daglig Leder på telefon 21 30 52 00 eller via info@bluestep.no dersom du har mistanke om at det har skjedd uautorisert innsyn i dine personopplysninger. Vi vil komme tilbake til deg innen angitt tidsfrist spesifisert ovenfor. Dersom det avdekkes at din mistanke er berettiget, vil du også bli underrettet om det. Du vil få informasjon om at saken blir håndtert videre av Bluestep, samt at den rapporteres til Datatilsynet.

Skjermingsrett:

Du kan søke om at kun et begrenset antall ansatte i BlueStep skal ha tilgang til, og innsyn i dine kundeopplysninger. Vi gjør deg oppmerksom på at skjermingen kan innebære en vesentlig reduksjon av BlueStep’s tilgjengelighet overfor deg som kunde, noe som kan påvirke servicegraden vi kan tilby. Det vil kun være et fåtall ansatte som vil kunne betjene deg i tiden fra kl 08:00 til 16:00. Søknaden må være skriftlig per brev og det må være et særlig behov for skjermingsrett for at dette skal bli innvilget. Søknaden vil bli behandlet av ansvarlig personell som eventuelt vil etterspørre ytterligere informasjon og informere deg om videre om behandlingsprosess. Der BlueStep finner at behovet for skjermingsrett er til stede, og i henhold til lov,  vil dette bli innvilget.

Retting og sletting:

 BlueStep vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.