Spørsmål og svar

Hvordan forebygger Bluestep Bank hvitvasking og terrorfinansiering?

Her er de tiltak som Bluestep Bank har implementert for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Hvitvasking er når penger fra kriminell virksomhet, gjennom ulike transaksjoner, forvandles til midler som kan vises åpent. Vaskingen skjuler pengenes kriminelle opprinnelse. Terrorfinansiering er å støtte terrorisme økonomisk. Med dette menes ikke bare å gi direkte bidrag til terrorisme, men også å samle inn, levere eller ta imot penger eller andre midler som man vet skal finansiere terrorisme.

Vi har plikt til å kontrollere

I henhold til hvitvaskingsloven (LOV-2018-10-15) skal alle finansielle foretak identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til sin virksomhet. Loven baserer seg på et hvitvaskingsdirektiv fra EU, og for Bluestep Bank innebærer det at vi må ha god kunnskap om våre kunder og deres transaksjoner.

Vi stiller spørsmål og foretar kontroller

Vi plikter å jobbe aktivt for å hindre, oppdage og anmelde det vi identifiserer som forsøk på hvitvasking til Økokrim. Bluestep gjør dette ved blant annet å kontrollere din identitet, stille kontrollspørsmål når du åpner en konto hos oss og ved å utføre transaksjonskontroller i etterhånd. Hvis du ikke kan identifisere deg eller svare på eventuelle spørsmål, kan ikke Bluestep Bank utføre den tjenesten du ønsker.

Fra 15.oktober 2018 skal Bluestep Bank også vite en kunde er en politisk eksponert person (PEP), nært familiemedlem eller kjent medarbeider til PEP før kundeforhold kan etableres.

All informasjon som Bluestep Bank får fra deg er som utgangspunkt underlagt taushetsplikten og blir behandlet konfidensielt, i henhold til personopplysningsloven med forskrifter.

Politisk eksponert person

Politisk eksponert person (Politically Exposed Person – ”PEP”) er en person som innehar eller har innehatt en høytstående stilling eller verv i stat eller internasjonal organisasjon.

En person regnes som PEP i minst 18 måneder etter at personen trådte ut av vervet eller stillingen som ga vedkommende status som PEP.

Høytstående offentlig stilling eller verv er:

 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
 2. medlem av nasjonalforsamling,
 3. medlem av styrende organ i politisk parti,
 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke, eller bare unntaksvis, kan ankes,
 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
 6. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang,
 7. medlem av administrativt, ledende, eller kontrollerende organ i statlig foretak,
 8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon*.

* En internasjonal organisasjon er en organisasjon som har flere stater som medlemmer. Internasjonale organisasjoner etableres ved en traktat som gir organisasjonen rettslig grunnlag og anerkjennelse, samt regulerer dens formål, virkefelt og oppbygning. F.eks. FN, Europarådet, NATO, WTO. 

Nært familiemedlem og kjent medarbeider til PEP

Banken må også vite om kunden er nært familiemedlem med, eller kjent medarbeider, til PEP.

Som nært familiemedlem omfattes: 

 • ektefelle/samboer/registrert partner
 • barn, ektefelle/samboer/registrert partner til barn
 • forelder

Kjent medarbeider er en fysisk person som er kjent for å:

 • være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med PEP
 • ha nær forretningsforbindelse til PEP
 • være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige PEP

Om en kunde ikke kan identifisere seg eller om Bluestep Bank ikke får svar på spørsmålet om PEP, kan Bluestep Bank ikke tilby den tjenesten som kunden ønsker. Dette er i henhold til hvitvaskingsregelverk som krever at banker har tilstrekkelig kunnskap om sine kunder ved etablering av kundeforhold.

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt?

Du er velkommen til å kontakte oss.

Telefon: 21 30 52 00

E-post: kundesenter@bluestep.no