Logg inn

Vi endrer vår flytende sparerente

Vi setter ned renten på sparekonto Flex fra 2,15% til 2,10%. For nye kunder tredde endringen i kraft 04. juli 2019, mens den for eksisterende kunder vil være gjeldende fra 04.09. 2019.

Ordliste

Er det ikke alltid du henger med på bankterminologien? Her forklarer vi de vanligste ordene på en enklere måte.

 • Amortisering
  <div class="preamble">Amortisering betyr tilbakebetaling av l&aring;n med faste avdrag til bestemte terminer, og kan skje p&aring; forskjellige m&aring;ter avhengig av om det er et seriel&aring;n eller annuitetsl&aring;n. I dag brukes ofte begrepet nedbetalingsplan.</div> <p>&nbsp;</p>
 • Annuitetslån
  <div class="preamble">Annuitetsl&aring;n vil si at du betaler inn den samme summen til banken hver m&aring;ned.</div> <p>&nbsp;</p>
 • Avdrag
  <p>Et avdrag er den delen av terminbel&oslash;pet som g&aring;r til nedbetaling av gjeldssaldo.</p>
 • Avdragsfrihet
  <p>Avdragsfrihet betyr at du kun betaler renter og ikke avdrag p&aring; selve l&aring;net. L&aring;nebel&oslash;pet vil derfor forbli det samme da kun rentene betales.</p>
 • Avtalegiro
  <p>Avtalegiro er en tjeneste hvor faste betalinger g&aring;r fra konto til en bestemt mottaker.&nbsp;</p>
 • Bankenes gjennomsnittlige utlånsrente
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Bankene skal oppgi hva som er deres gjennomsnittlige utl&aring;nsrente. Dette er den gjennomsnittlige renten bankens n&aring;v&aelig;rende kunder har, og kan gi et inntrykk av hvilken rente du kan oppn&aring;.</p> </div>
 • BankID
  <div> <p>En personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering p&aring; nettet.</p> </div>
 • Bankklagenemnda
  <div class="preamble">En klagenemnd for bank, finans og verdipapirfond. OBS: Har endret til Finansklagenemnda</div> <p>&nbsp;</p>
 • Betalingsanmerkning
  <p>En betalingsanmerkning er informasjon om manglende betalingsevne som registreres av&nbsp;kredittopplysningsbyr&aring;ene. En betalingsanmerkning er noe du normalt f&aring;r dersom du ikke har betalt gjelden din.</p>
 • BIC
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Bank Identifier Codes, ogs&aring; kjent som SWIFT-koder, brukes av banker for &aring; gjenkjenne hverandre. Koden best&aring;r av 8 til 11 bokstaver og tall.</p> </div>
 • Blancolån
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Et blancol&aring;n er et l&aring;n uten sikkerhet og er det samme som forbruksl&aring;n og sms-l&aring;n. Fordi l&aring;net er uten sikkerhet har gjerne blancol&aring;n h&oslash;yere rente enn l&aring;n med sikkerhet.</p> </div>
 • Bonusløfte
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Bluestep &oslash;nsker at du skal bli bel&oslash;nnet for punktlig betjening av ditt l&aring;n. Alle kunder med f&oslash;rsteprioritetsl&aring;n som betaler i tide, f&aring;r renten automatisk redusert med 1 % (ett prosentpoeng) etter 2 &aring;r fra utbetalingsdato, og ytterligere 1 %&nbsp;(ett prosentpoeng) etter 3 &aring;r. Denne reduksjonen er begrenset nedad til v&aring;r til enhver tid laveste rente for gjeldende l&aring;neprodukt.</p> </div>
 • Bruttoinntekt
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Inntekten f&oslash;r skatt er trukket fra.</p> </div> </div> <div class="faq-block">&nbsp;</div>
 • Debitor
  <div class="preamble">Vedkommende som l&aring;ner/skylder penger.</div> <p>&nbsp;</p>
 • Effektiv rente
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Det refereres til b&aring;de effektiv og nominell rente. Effektiv rente inkluderer den nominelle renten pluss alle gebyrer som f&oslash;lger med.</p> </div>
 • Egenkapital
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Egenkapital er pengene man ikke l&aring;ner av banken, men det man selv har &aring; bidra med til kj&oslash;p av bolig. Normalt er kravet til egenkapital minst 15 % av kj&oslash;pesummen p&aring; boligen.</p> </div>
 • Egenkapitalinstrument
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Dokument som beviser at du eier aksjer eller grunnfondsbevis. Som obligasjoner, derivater eller aksjer.</p> </div> </div> <div class="faq-block">&nbsp;</div>
 • Faktura
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>En faktura er et dokument som inneholder et betalingskrav fra en part til annen.</p> </div>
 • Fakturagebyr
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Et gebyr for &aring; motta faktura per post.</p> </div>
 • Fastrente
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Fastrente betyr at renten blir bundet over en bestemt tidsperiode, som 3, 5 eller 10 &aring;r. Renteniv&aring;et for&oslash;vrig vil ikke p&aring;virke den faste renten i den tidsperioden.</p> </div>
 • Finansieringsbevis
  <div class="preamble">Finansieringsbevis er en bekreftelse p&aring; hvor mye du kan f&aring; l&aring;ne i banken. Leter du etter dr&oslash;mmeboligen kan det v&aelig;re lurt &aring; ha.</div>
 • Finansieringsforetak
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Finansieringsforetakene yter, formidler eller stille garanti for kreditt eller medvirker til finansiering p&aring; en annen m&aring;te.</p> </div>
 • Finansinstitusjon
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>En finansinstitusjon er en &oslash;konomisk institusjon som tilegner seg, forvalter og bruker penger over tid. Brukes som samlebetegnelse p&aring; banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper.</p> </div>
 • Finansklagenemnda
  <div class="preamble">Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.</div> <p>&nbsp;</p>
 • Flytende rente
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Flytende rente vil si at renten p&aring; l&aring;net endrer seg i takt med markedet. Med flytende rente vil terminbel&oslash;pet som regel variere fra termin til termin.</p> </div>
 • Forbrukslån
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Forbruksl&aring;n er l&aring;n uten sikkerhet. Det betyr at du ikke beh&oslash;ver &aring; stille med eiendeler som sikkerhet til banken, for &aring; f&aring; innvilget l&aring;net. Denne type l&aring;n har ofte en vesentlig h&oslash;yere rente enn f. eks et boligl&aring;n.</p> </div> </div> <div class="faq-block">&nbsp;</div>
 • Forfallsdato
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Forfallsdato er den datoen terminbel&oslash;pet forfaller til betaling.</p> </div>
 • Førsteprioritet
  <div class="preamble">Hvis flere l&aring;neinstanser er involvert i samme sikring, eller pant (som en eiendom), m&aring; l&aring;nene sikres i en rekkef&oslash;lge. L&aring;nene f&aring;r da betegnelsene f&oslash;rsteprioritet, andre, osv..</div> <p>&nbsp;</p>
 • Gjeld
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Gjeld er et generelt begrep, og kan forklares som pengekrav.</p> </div>
 • Gjeldsbrev
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument som angir skyldnerens betalingsforpliktelse overfor kreditor.</p> </div>
 • Gjeldsbrevlån
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Et gjeldsbrevl&aring;n best&aring;r av et l&aring;n hvor du har signert et gjeldsbrev.</p> </div>
 • Grunnbeløpet i folketrygden
  <div class="preamble">Grunnbel&oslash;pet i folketrygden forkortes gjerne til G. I 2018 er dette bel&oslash;pet&nbsp;96 883 kroner.</div> <p>&nbsp;</p>
 • Husbanken
  <p>Husbanken gjennomf&oslash;rer statens boligpolitikk og bist&aring;r kommunene med bosetting av vanskeligstilte i boligmarkedet.</p>
 • IBAN
  <div class="preamble">International Bank Account Number (IBAN) er en internasjonal standard for bankkontonummer.</div> <p>&nbsp;</p>
 • Inkasso
  <div class="preamble">Inkasso er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til opprinnelig fordringshaver.</div>
 • Inkassokrav
  <div class="preamble">Inkassokrav er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til den opprinnelige fordringshaver.</div> <p>&nbsp;</p>
 • Innskuddsgaranti
  <p>Bankenes sikringsfond garanterer for att pengene du har satt inn p&aring; konto er trygge hvis f.eks banken eller finansinstitusjonen m&aring; innstille driften.</p>
 • Kausjon
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Kausjon inneb&aelig;rer at en person garanterer overfor l&aring;ngiver (bank) at en annen (l&aring;ntaker) oppfyller sin forpliktelse.</p> </div>
 • Kausjonist
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Kausjonisten er den som garanterer overfor l&aring;ngiver (bank) at en annen (l&aring;ntaker) oppfyller sin forpliktelse.</p> </div>
 • Kemner
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Kemneren har ansvaret for innfordring av skatt og avgift, arbeidsgiverkontroll og s&oslash;knader om ettergivelse av skatt.</p> </div>
 • Kreditor
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Den banken/l&aring;neinstitusjonen du l&aring;ner penger av.</p> </div>
 • Kreditt
  <div class="preamble">Brukes hovedsaklig som et begrep for &aring; l&aring;ne penger og kj&oslash;pe ting p&aring; avbetaling, slik at betalingsplikten utsettes.</div> <p>&nbsp;</p>
 • Kredittsjekk
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Kredittsjekk er en kontroll av &oslash;konomien til en person eller en bedrift for &aring; se om de er kredittverdige til &aring; kunne betjene/betale for kredittkj&oslash;p/l&aring;n. Man henter ut kredittopplysninger fra kredittopplysningsbyr&aring;er.</p> </div> </div>
 • Løpetid
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>L&oslash;petid er den tidsperioden som l&aring;net skal tilbakebetales p&aring;.</p> </div>
 • Medlåntaker
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>&Aring; ha en medl&aring;ntaker inneb&aelig;rer at man tar opp et l&aring;n sammen med en annen. Det vil si at flere personer er ansvarlig for at l&aring;net tilbakebetales. &Aring; ha med en medl&aring;ntaker, kan ofte &oslash;ke muligheten for &aring; f&aring; innvilget et l&aring;n.</p> </div> </div>
 • Namsmannen
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Oppgaven med &aring; gjennomf&oslash;re sivile tvangsforretninger er p&aring;lagt namsmannen. Namsmannen og dennes namsfullmektige er de eneste i Norge som kan benytte tvang og makt til &aring; gjennomf&oslash;re sivile krav. En tvangsforretning kan bli utf&oslash;rt av namsmannen for &aring; gi kreditor sikkerhet for krav denne m&aring;tte ha mot en skyldner.</p> </div>
 • Nominell rente
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Det refereres til b&aring;de effektiv og nominell rente. Den nominelle renten er grunnrenten p&aring; et l&aring;n eller en kreditt. Den har ikke med alle kostnader ved &aring; l&aring;ne pengene. Det gj&oslash;r derimot den effektive renten.</p> </div> </div>
 • Pant
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Pant, i forbindelse med l&aring;n, viser til en sikkerhet for &oslash;konomiske krav. Dette kan eksempelvis v&aelig;re bil, bolig eller hytte. BlueStep Bank tar kun pant i bolig eller fritidsbolig (hytte).</p> </div>
 • Pantedokument
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Pantedokument er et dokument som gir uttrykk for at det er stilt en eiendel (bolig/fritidsbolig) som sikkerhet for oppfyllelsen av en gjeldsforpliktelse.</p> </div> </div>
 • Rente
  <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>Rente er kostnaden for &aring; l&aring;ne penger, det vil si det ekstra en l&aring;ntaker m&aring; betale til l&aring;ngiver for &aring; f&aring; l&aring;ne pengene.</p> </div> </div>
 • Serielån
  <div class="preamble">Et seriel&aring;n er et l&aring;n med variabelt terminbel&oslash;p. Selve avdraget p&aring; bel&oslash;pet er konstant gjennom perioden men selve rentedelen av l&aring;net er variabelt.</div> <p>&nbsp;</p>
 • Takst
  <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>En vurdering av en takstmann p&aring; hva en bolig kan bli solgt for i et normalmarked. Dette er en skj&oslash;nnsmessig vurdering, og boliger kan bli solgt for mer eller mindre enn takst.</p> </div>
 • Utbetalingsfullmakt
  <div class="helper-min-height container"> <div class="col-lg-6 col-md-7 col-xs-12 center-block no-float"> <div class="faq-block"> <div class="faq-item-answer js-faq-answer"> <p>N&aring;r du s&oslash;ker om refinansiering vil du motta en utbetalingsfullmakt sammen med l&aring;nepapirene. Dette er et dokument som gir banken rett til &aring; nedbetale dine gamle l&aring;n, og samle alt i ett l&aring;n hos denne banken.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="footer push-top-20"> <div class="container"> <div class="col-md-8 col-xs-12 center-block no-float"> <div class="footer-block border-bottom push-bot-20"> <div class="row"> <div class="col-sm-5 col-md-4 col-xs-12 footer-logo">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Ved å surfe på dette nettstedet, aksepterer du at Bluestep Bank AB (publ) Filial Oslo gjennom nettstedet lagrer såkalte cookies.