Om Bluestep Bank

Kategorier

 • Fakta om Bluestep Bank

  Bluestep Bank er en spesialistbank som tilbyr omstartslån - refinansering med sikkerhet i bolig, boliglån, mellomfinansiering og sparekontoer. Bluestep Bank ble etablert i 2005 i Sverige, og åpnet filial i Norge i 2010 og i Finland i 2020. Siden oppstartet har vi hjulpet tusenvis av mennesker kunne kjøpe sin første bolig og få oversikt og kontroll over egen økonomi.

  Bluestep Bank er en løsningsorientert bank som prøver å hjelpe mennesker som for ulike grunner har vanskeligheter med å få boliglån hos de tradisjonelle bankene, eller har mistet oversikten over egen gjeld og økonomi som trenger hjelp med å rydde opp i økonomisk fortid.

  Annerledes er et av våre verdiord, og vi omfavner individualitet både på kundesiden og hos våre egne medarbeidere. Vi ser på løsninger for fremtiden, og legger vekt på mulighetene og kapasiteten din fremover. Hos Bluestep Bank har vi medarbeidere med ulike nasjonaliteter og kulturer som ønsker å hjelpe de som ikke kan, for ulike årsaker, få hjelp fra de tradisjonelle bankene. Vi er stolte av at Bluestep kommuniserer med kunder på mer enn 20 ulike språk.

  Gjennom å følge med på og tilpasse oss samfunnsutviklingen, gjør vi Bluestep til det selvsagte valget for alle som faller utenfor de tradisjonelle malene. Vi har tett dialog med både nye og eksisterende kunder, for eksempel selvstendig næringsdrivende, vikarer og deltidsansatte.

  Vår visjon er å hjelpe kundene våre inn i en stabil økonomisk situasjon. Mer informasjon om Bluestep Bank og vår selskapsledelse, finner du her.

   

  Fakta 
  Organisasjonsnummer, filial Oslo        995 268 841
  Etablert                                                 2005
  Antall ansatte                                       Ca 200
  Kontor                                                   Oslo, Stockholm, Helsinki

   

  Ytterligere informasjon om Bluestep Bank og selskapets ledelse finner på  www.bluestepbank.com

 • Tilbyr Bluestep Bank andre bankprodukter?

  Bluestep Bank tilbyr ikke andre bankprodukter utover lån og sparing. Vi opererer kun mot personmarkedet og tilbyr dermed ikke lån eller sparing til bedrifter eller organisasjoner.

 • Hvorfor tar Bluestep Bank opp telefonsamtaler?

  Bluestep Bank gjør alltid opptak av alle inngående- og utgående telefonsamtaler til bruk ved intern opplæring og kan bli benyttet til bevisførsel for ordre, instruksjoner, avtaler, uttalelser og annen informasjon i løpet av telefonsamtalen. 

   

  Vi deler ikke disse opptakene med noen tredjepart for andre formål, men du kan ikke avstå fra opptak av samtalen. Du har rett til informasjon om den informasjonen som lagres på deg og korrigere eventuell feil i personlig informasjon. Kontakt oss skriftlig for slike henvendelser til vår postadresse.

 • Hvordan forebygger Bluestep Bank hvitvasking og terrorfinansiering?

  Her er de tiltak som Bluestep Bank har implementert for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering.

   

  Hvitvasking og terrorfinansiering

  Hvitvasking er når penger fra kriminell virksomhet, gjennom ulike transaksjoner, forvandles til midler som kan vises åpent. Vaskingen skjuler pengenes kriminelle opprinnelse. Terrorfinansiering er å støtte terrorisme økonomisk. Med dette menes ikke bare å gi direkte bidrag til terrorisme, men også å samle inn, levere eller ta imot penger eller andre midler som man vet skal finansiere terrorisme.

   

  Vi har plikt til å kontrollere

  I henhold til hvitvaskingsloven (LOV-2018-10-15) skal alle finansielle foretak identifisere og vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til sin virksomhet. Loven baserer seg på et hvitvaskingsdirektiv fra EU, og for Bluestep Bank innebærer det at vi må ha god kunnskap om våre kunder og deres transaksjoner.

   

  Vi stiller spørsmål og foretar kontroller

  Vi plikter å jobbe aktivt for å hindre, oppdage og anmelde det vi identifiserer som forsøk på hvitvasking til Økokrim. Bluestep gjør dette ved blant annet å kontrollere din identitet, stille kontrollspørsmål når du åpner en konto hos oss og ved å utføre transaksjonskontroller i etterhånd. Hvis du ikke kan identifisere deg eller svare på eventuelle spørsmål, kan ikke Bluestep Bank utføre den tjenesten du ønsker.

   

  Fra 15.oktober 2018 skal Bluestep Bank også vite en kunde er en politisk eksponert person (PEP), nært familiemedlem eller kjent medarbeider til PEP før kundeforhold kan etableres.

  All informasjon som Bluestep Bank får fra deg er som utgangspunkt underlagt taushetsplikten og blir behandlet konfidensielt, i henhold til personopplysningsloven med forskrifter.

   

  Politisk eksponert person

  Politisk eksponert person (Politically Exposed Person – ”PEP”) er en person som innehar eller har innehatt en høytstående stilling eller verv i stat eller internasjonal organisasjon.

   

  En person regnes som PEP i minst 18 måneder etter at personen trådte ut av vervet eller stillingen som ga vedkommende status som PEP.

   

  Høytstående offentlig stilling eller verv er:

  1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
  2. medlem av nasjonalforsamling,
  3. medlem av styrende organ i politisk parti,
  4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke, eller bare unntaksvis, kan ankes,
  5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
  6. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang,
  7. medlem av administrativt, ledende, eller kontrollerende organ i statlig foretak,
  8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon*.

  * En internasjonal organisasjon er en organisasjon som har flere stater som medlemmer. Internasjonale organisasjoner etableres ved en traktat som gir organisasjonen rettslig grunnlag og anerkjennelse, samt regulerer dens formål, virkefelt og oppbygning. F.eks. FN, Europarådet, NATO, WTO. 

   

  Nært familiemedlem og kjent medarbeider til PEP

  Banken må også vite om kunden er nært familiemedlem med, eller kjent medarbeider, til PEP.

  Som nært familiemedlem omfattes: 

  • ektefelle/samboer/registrert partner
  • barn, ektefelle/samboer/registrert partner til barn
  • forelder

  Kjent medarbeider er en fysisk person som er kjent for å:

  • være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med PEP
  • ha nær forretningsforbindelse til PEP
  • være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige PEP

  Om en kunde ikke kan identifisere seg eller om Bluestep Bank ikke får svar på spørsmålet om PEP, kan Bluestep Bank ikke tilby den tjenesten som kunden ønsker. Dette er i henhold til hvitvaskingsregelverk som krever at banker har tilstrekkelig kunnskap om sine kunder ved etablering av kundeforhold.

 • Hvem har gitt Bluestep Bank konsesjon?

  Bluestep Finans AB, (publ) har konsesjon fra den svenske Finansinspektionen.

 • På hvilken måte er Bluestep Bank lånespesialister?

  Vi i Bluestep Bank har lang erfaring med å hjelpe mennesker som av ulike årsaker opplever å få nei av en tradisjonell bank når de søker om lån. Siden oppstarten i 2005, har vi opparbeidet oss en posisjon som Skandinavias ledende spesialistlångiver.

   

  Effektiv rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån er 6,58% ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.009.071, totalt kr. 4.009.071

 • Hvilke typer lån kan man få hos Bluestep Bank?

  Bluestep Bank tilbyr omstartslån, boliglån og mellomfinansiering. Felles for alle våre lån er at de gis med sikkerhet i bolig eller fritidsbolig.

   

 • Hvilke typer lån og kreditter kan refinansieres i et omstartslån hos Bluestep Bank?

  Bluestep Bank tilbyr omstartslån som er prosessen av å refinansere en rekke ulike typer gjeld. For å kunne få et omstartslån, må man stille bolig eller fritidsbolig som sikkerhet. dette kan enten være din bolig, eller bolig til noen som kan stille som medlåntaker.

Tilbake til Spørsmål og svar