Gjeldsordning - alt du trenger å vite

Formålet med en gjeldsordning er å hjelpe alvorlig gjeldstyngede personer med å bli kvitt gjelden sin. Gjennom en avtale mellom kreditor og den som skylder penger (debitor), er målet med en gjeldsordning å tilby en vei ut av en håpløs økonomisk situasjon.

Målet med en gjeldsordning er også å få nedbetalt gjelden innen rimelig tid. Gjeldsordningen er altså ikke et verktøy som brukes for å løse midlertidige økonomiske problemer, men alvorlige og langvarige problemer.

Hva er gjeldsordning?

Hvis man over lang tid ikke klarer å betale gjelden sin, kan man søke om gjeldsordning hos namsmannen. En gjeldsordning innebærer at man betaler ned gjelden i, som regel, fem år og deretter blir gjeldsfri fra gjelden som er inkludert i ordningen. I løpet av de fem årene må man leve på et eksistensminimum. Alt som er igjen av inntekter etter nødvendige utgifter går til å betale ned gjelden. Det er kun namsmannen i kommunen man bor i som kan fatte beslutning om gjeldsordning.

Hvem kan få gjeldsordning?

For å bli innvilget gjeldsordning må man oppfylle visse krav. En grunnleggende forutsetning er at man er så alvorlig gjeldsbelastet at man ikke har mulighet til å betale gjelden innen rimelig tid. Man må først ha forsøkt å løse den økonomiske situasjonen på egen hånd.

Namsmannen vurderer hver enkeltes forutsetninger og evner til å betale ned gjelden. Dette baseres blant annet på alder, arbeidsevne, utdanning, eventuell sykdom og gjeldens størrelse. Det tas også hensyn til om det er barn i husstanden. Både nåværende og fremtidige inntekter tas i betraktning. Namsmannen vil se på hvordan og hvorfor gjelden oppstod, og hva man har gjort for å betale den ned. Man må være samarbeidsvillig og svare på spørsmål underveis.

Følgende krav gjelder for å kvalifisere til gjeldsordning, ifølge namsmannen:

 • Man må være en privatperson, men ikke nødvendigvis bosatt i Norge.
 • Man må som regel prøve å gjøre en avtale med kreditorene selv før man søker.
 • Man være varig ute av stand til å gjøre opp gjelden sin, ikke bare midlertidig ute av stand. Namsmannen vurderer om det er mulig å betale ned gjelden, og hvor lang tid det vil ta.
 • Det skal ikke virke støtende for andre at man får gjeldsordning. Namsmannen vurderer også dette. Dersom man har mye fersk gjeld, kan det gjøre at man ikke får gjeldsordning. Da bør man vente med å søke til gjelden har blitt noe eldre. Har man straffegjeld eller store skatte- og avgiftskrav? Namsmannen tar dette med i vurderingen av om gjeldsordningen kan virke støtende for andre.


Hvordan fungerer gjeldsordning?

For å få hjelp med gjeldsordning begynner man med å sende en søknad til namsmannen. Det er enkelt å sende en søknad, men man bør være så grundig som mulig for å unngå å måtte legge til noe senere. Hvis det er nødvendig å legge til eller endre noe i etterkant, vil behandlingstiden bli forlenget.

All gjeld må oppgis. Dette inkluderer gjeld til familie og venner, eventuell utenlandsk gjeld, skattegjeld og studiegjeld. Man må også legge ved dokumentasjon på inntekter og eventuell ektefelles eller samboers inntekter, boutgifter og andre faste utgifter. Husk også lege- eller psykologerklæring dersom det er av betydning for saken.

Tiden det tar å få svar på gjeldsordningssøknaden kan variere. Dette påvirkes av flere faktorer, som antall søknader og hvor raskt namsmannen får kontakt med de aktuelle kreditorene. Man kan forvente at hele prosessen fra søknad til vedtak om gjeldsordning kan ta noen måneder. I løpet av denne tiden er det viktig at man unngår å pådra seg ny gjeld. Man må også betale alle løpende utgifter som husleie og barnehagekostnader mens man venter, men man kan få utsatt betaling av gjeld i ventetiden.

Hvis namsmannen konkluderer med at kravene er oppfylt, vil gjeldsordningen bli igangsatt. Dette fører vanligvis til et endelig vedtak om gjeldsordning. Når man har fått et innledende vedtak, skjer følgende:

 • Avtaleforslaget sendes til aktuelle kreditorer, som må svare innen tre uker. Forslaget inkluderer all gjeld, hvor mye hver kreditor får, og når. Hvis noen av dem sier nei, kan namsmannen likevel beslutte at man får gjeldsordning og hjelpe til med forhandlingene.
 • Debitor og kreditorer mottar et endelig vedtak om gjeldsordning.
 • Debitor betaler ned gjelden i henhold til en betalingsplan som vanligvis strekker seg over fem år. I de årene må man leve på et eksistensminimum. Namsmannen beregner hva gjeldende eksistensminimum er. Beløpet er basert på hva hver enkelt trenger for å forsørge seg selv. Hvis man allerede lever på eksistensminimum får man ingen betalingsplan, men gjeldsordningsperioden er fremdeles fem år.
 • Etter fem år er man fri fra all gjeld som var inkludert i gjeldsordningen.

Refinansiering med sikkerhet i bolig

Få bedre kontroll over økonomien og lavere månedlige kostnader ved å samle dyre smålån.

 • Senk månedskostnadene
 • Lavere rente
 • Forenklet økonomisk hverdag ved å samle lån

Søk refinansiering

Viktig å vite om gjeldsordning

Hvis man ikke blir innvilget gjeldsordning, kan man klage på vedtaket eller forsøke igjen senere. Men hvis man først har blitt innvilget gjeldsordning, kan man ikke få gjeldsordning igjen. Derfor er det svært viktig å fullføre gjeldsordningen. Hvis debitorens økonomiske forutsetninger endres i løpet av gjeldsordningsårene, er det viktig å melde fra til namsmannen. Dette kan føre til at vilkårene for gjeldsordningen blir revidert. Hvis man ikke melder fra om endrede forutsetninger, kan betalingsplanen forlenges eller gjeldsordningen avbrytes.

Hvem betaler gjeldsordning?

Det er debitor som betaler gjelden basert på sin betalingsevne. Hvis betalingene i løpet av gjeldsordningsperioden ikke dekker hele gjelden, vil kreditorene bare få tilbake en andel av pengene sine. Kreditorene har rett til å motsette seg gjeldsordning, men i tilfeller av alvorlig og langvarig gjeldsbelastning er gjeldsordning ofte den beste måten å løse gjelden på.

Kan man beholde skattepenger under gjeldsordning?

Under gjeldsordning kan man ikke beholde skatt som man får tilbakebetalt, dersom gjelden er større enn skattepengene. Hvis man får skattepenger, kan namsmannen legge beslag på dem slik at de tilfaller kreditorene.

Hva skjer hvis man får avslag på gjeldsordning?

Dersom klaging på avslaget ikke hjelper, kan man alltid henvende seg til en økonomi- og gjeldsrådgiver i sin bostedskommune for råd og hjelp. Man kan også prøve å lage et budsjett som inkluderer en tilbakebetalingsplan.

Hos Bluestep Bank kan det være mulig å få lån selv om man har betalingsanmerkninger eller gjeld hos namsmannen. Vi prøver å finne en løsning som hjelper deg videre i livet. Hvis lånesøknaden blir godkjent, vil vi løse gjelden ved hjelp av boliglånet. 

Hva skjer etter gjeldsordning?

Fem år etter at gjeldsordningen startet, er man ferdig. Hvis gjeldsordningen har blitt forlenget, er den ferdig samme dag som siste betaling er gjort. Da er man fri fra all gjeld som var inkludert i gjeldsordningen.

Representativt eksempel i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av boliglån: Effektiv rente på 8,55 % ved et lån på 2 millioner over 25 år, kost kr. 2.622.146, totalt kr. 4.622.146.

Laster